నల్లజర్ల మండలం నల్లజర్ల గ్రామంలో జడ్పీహెచ్ స్కూల్ నందు బాలికలకు సైకిళ్ల పంపిణీ

నల్లజర్ల మండలం నల్లజర్ల గ్రామంలో జడ్పీహెచ్ స్కూల్ నందు బాలికలకు సైకిళ్ల పంపిణీ

నల్లజర్ల మండలం నల్లజర్ల గ్రామంలో జడ్పీహెచ్ స్కూల్ నందు బాలికలకు సైకిళ్ల పంపిణీ చేసిన శ్రీ ఎంపీ మాగంటి మురళీ మోహన్ గారు మరియు గోపాలపురం శాసనసభ్యులు శ్రీ ముప్పిడి వెంకటేశ్వరరావు గారు.