విశాఖ రైల్వే జోన్ అమలు కోరుతూ రైల్ భవన్ వద్ద ధర్నా చేస్తూ..

విశాఖ రైల్వే జోన్ అమలు కోరుతూ రైల్ భవన్ వద్ద ధర్నా చేస్తూ..

విజయవాడ : నిన్న జరిగిన రైల్వే మీటింగ్ వద్ద విశాఖ రైల్వే జోన్ అమలు కోరుతూ రైల్ భవన్ వద్ద ధర్నా చేస్తూ..