శ్రీ నందమూరి తారకరామారావు గారి 95వ జయంతి శుభాకాంక్షలు.

శ్రీ నందమూరి తారకరామారావు గారి 95వ జయంతి శుభాకాంక్షలు.

విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వభౌమ అన్నగారు శ్రీ నందమూరి తారకరామారావు గారి 95వ జయంతి శుభాకాంక్షలు.