రాష్ట్ర అభివృద్ధి

రాష్ట్ర అభివృద్ధి

రాష్ట్ర అభివృద్ధి బాధ్యత మన ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్వర్తిస్తారు, మనమంతా ఆయనని అనుసరిస్తూ మన హక్కులను సాదించుకుందాం.