“రోడ్ కం రైల్వే బ్రిడ్జి” పరిశీలిస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.

“రోడ్ కం రైల్వే బ్రిడ్జి” పరిశీలిస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.

రాజమహేంద్రవరం: ఇటీవల వర్షాలకు పాడయినా “రోడ్ కం రైల్వే బ్రిడ్జి” పరిశీలిస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.