స్వామి వినిశ్చలనంద ప్రమాణస్వీకార మహోత్సవ కార్యక్రమం

స్వామి వినిశ్చలనంద ప్రమాణస్వీకార మహోత్సవ కార్యక్రమం

రాజమహేంద్రవరం : శ్రీ రామకృష్ణ మఠం మరియు రామకృష్ణ మిషన్ మఠ నూతన అధక్ష్యులు స్వామి వినిశ్చలనంద ప్రమాణస్వీకార మహోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు.