“ గూడ్స్ ఆటో “ ని లబ్ధిదారునికి అందచేసిన ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు

“ గూడ్స్ ఆటో “ ని లబ్ధిదారునికి అందచేసిన ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాజానగరం నియోజకవర్గం లో మత్య శాఖ SC సబ్-ప్లాన్ 2018 -2019 నిధుల ద్వారా మంజూరు చేసిన “ గూడ్స్ ఆటో “ ని లబ్ధిదారునికి అందచేసిన ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు, ఎంమ్మెల్యే శ్రీ పెందుర్తి వెంకటేష్ గారు…..