రాజమహేంద్రవరం స్థానిక పుష్కర్ ఘాట్ వద్ద పూడిక

రాజమహేంద్రవరం స్థానిక పుష్కర్ ఘాట్ వద్ద పూడిక

రాజమహేంద్రవరం స్థానిక పుష్కర్ ఘాట్ వద్ద పూడిక తీయుట పనులను పరిశీలించిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు …