కళాతపస్వి శ్రీ టి .సుబ్బిరామి రెడ్డి గారి ఆధ్వరంలో జరుగుతున్నా “ శివరాత్రి మహోత్సవంలో “ పాల్గొన్న

కళాతపస్వి శ్రీ టి .సుబ్బిరామి రెడ్డి గారి ఆధ్వరంలో జరుగుతున్నా “ శివరాత్రి మహోత్సవంలో “ పాల్గొన్న

కళాతపస్వి శ్రీ టి .సుబ్బిరామి రెడ్డి గారి ఆధ్వరంలో జరుగుతున్నా “ శివరాత్రి మహోత్సవంలో “ పాల్గొన్న రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు .