ఉప్పులూరి సుబ్బారావు గారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.

ఉప్పులూరి సుబ్బారావు గారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.

ఇటీవల స్వర్గస్తులైన తొర్రేడు గ్రామ వాస్తవ్యులు కి .శే ఉప్పులూరి సుబ్బారావు గారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.