శ్రీ పి.వి నరసింహారావు గారికి నివాళులు

శ్రీ పి.వి నరసింహారావు గారికి నివాళులు

బహుముఖ ప్రజ్ఞ చూపిన అపర మేధావి, ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త ,తెలుగు తొలి ప్రధాని శ్రీ పి.వి నరసింహారావు గారికి నివాళులు అర్పిస్తూ .