ముఖ్యమంత్రి గారిచే ప్రారంభించబడిన “పోలవరం ప్రాజెక్ట్ రేడియల్ క్రస్ట్ గేట్లు బిగింపు” కార్యక్రమం

ముఖ్యమంత్రి గారిచే ప్రారంభించబడిన “పోలవరం ప్రాజెక్ట్ రేడియల్ క్రస్ట్ గేట్లు బిగింపు” కార్యక్రమం

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోలవరం లో ముఖ్యమంత్రి గారిచే ప్రారంభించబడిన “పోలవరం ప్రాజెక్ట్ రేడియల్ క్రస్ట్ గేట్లు బిగింపు” కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాజమహేంద్రవరం ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.