ఆడపిల్లల వివాహం తల్లితండ్రులకి భారం కాకూడదు

ఆడపిల్లల వివాహం తల్లితండ్రులకి భారం కాకూడదు

రాష్ట్రంలోని నిరుపేద కుటుంబాలలో ఆడపిల్లల వివాహం తల్లితండ్రులకి భారం కాకూడదు అని మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రన్న పెళ్లికానుక పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి వారికి అండగా నిలిచారు, కల్యాణమిత్రల ద్వారా పెళ్లికానుక ప్రజలకు మరింత చేరువైంది.