ఇటీవల రాజమహేంద్రవరం లో స్థానిక జె.ఎన్ రోడ్ లో ఏర్పాటు చేసిన “chat patar ” షాప్ ని ప్రారంభించిన ఎం పి శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు మరియు మేయర్ శ్రీమతి పంతం రజనీశేష సాయి గారు.

ఇటీవల రాజమహేంద్రవరం లో స్థానిక జె.ఎన్ రోడ్ లో ఏర్పాటు చేసిన “chat patar ” షాప్ ని ప్రారంభించిన ఎం పి శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు మరియు మేయర్ శ్రీమతి పంతం రజనీశేష సాయి గారు.

ఇటీవల రాజమహేంద్రవరం లో స్థానిక జె.ఎన్ రోడ్ లో ఏర్పాటు చేసిన “chat patar ” షాప్ ని ప్రారంభించిన ఎం పి శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు మరియు మేయర్ శ్రీమతి పంతం రజనీశేష సాయి గారు.