“ ఎన్టీఆర్ – గృహ కల్ప “

“ ఎన్టీఆర్ – గృహ కల్ప “

స్థానిక బొమ్మూరు లో గల “ ఎన్టీఆర్ – గృహ కల్ప “ ఆవరణ లో ఏర్పాటు చేసిన సభ లో ప్రసంగిస్తున్న ఎం.పీ
శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు.