కంసాలపాలెం గ్రామంలో వర్షప్రభావంతో ముంపునకు గురైన పంటపొలాలను పరిశీలిస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు

కంసాలపాలెం గ్రామంలో వర్షప్రభావంతో ముంపునకు గురైన పంటపొలాలను పరిశీలిస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు

నిడదవోలు : కంసాలపాలెం గ్రామంలో వర్షప్రభావంతో ముంపునకు గురైన పంటపొలాలను పరిశీలిస్తున్న ఎం.పీ
శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు , ఎం.ఎల్.ఏ శ్రీ బూరుగుపల్లి శేషరావు గారు.అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతున్న ఎం.పీ గారు మరియు ఎం.ఎల్.ఏ గారు.