నెల్లూరు లో జరుగుతున్న ధర్మ పోరాట దీక్ష

నెల్లూరు లో జరుగుతున్న ధర్మ పోరాట దీక్ష

నెల్లూరు లో జరుగుతున్న ధర్మ పోరాట దీక్ష కు బయలుదేరి వెళుతున్న తెలుగు దేశం పార్టీ ఎంపీ లు శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు,ఏలూరు ఎంపీ శ్రీ మాగంటి బాబు గారు, విజయనగరం ఎంపీ శ్రీ పి. అశోకజగపతి రాజు గారు.