నల్లజర్ల మండలం లో వరద ఉదృత ప్రాంతంలో పర్యటిస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు.

నల్లజర్ల మండలం లో వరద ఉదృత ప్రాంతంలో పర్యటిస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు.

నల్లజర్ల మండలం చోడవరం లో వరద ఉదృత ప్రాంతంలో పర్యటిస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు.ఈ కార్యక్రమంలో ప .గో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీ ముళ్ళపూడి బాపిరాజు గారు పాల్గొన్నారు.