“నగర దర్శిని “కార్యక్రమం

“నగర దర్శిని “కార్యక్రమం

37 వార్డ్ లో జరిగిన “నగర దర్శిని “కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎంపీ మురళీమోహన్ గారు మరియు ఎం.ఎల్.సి ఆదిరెడ్డి అప్పారావు గారు మరియు స్థానిక పార్టీ నాయకులు..