అమ్మని ప్రేమించు, సోదరిని ఆదరించు ముందుగా…స్త్రీ ని గౌరవించు….

అమ్మని ప్రేమించు, సోదరిని ఆదరించు ముందుగా…స్త్రీ ని గౌరవించు….

నేడు ఆడవారి పై జరుగుతున్న అకృత్యాలకు కలతచెంది అ ఆవేదన ఒక దృశ్య రూపంలో …అమ్మని ప్రేమించు, సోదరిని ఆదరించు ముందుగా…స్త్రీ ని గౌరవించు….