శ్రీమతి మాగంటి వసుమతి దేవి గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

శ్రీమతి మాగంటి వసుమతి దేవి గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

నూరవ పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న మా అమ్మగారు శ్రీమతి మాగంటి వసుమతి దేవి గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ..