ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారిని కలిసి షోరూం ప్రారంభోత్సావానికి ఆహ్వానించినా లలిత జువెలరీస్ ఎండీ

ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారిని కలిసి షోరూం ప్రారంభోత్సావానికి ఆహ్వానించినా లలిత జువెలరీస్ ఎండీ

స్థానిక కంబాలచెర్వు వద్ద మార్చ్ 10 వ తేదీన “లలిత జువెలరీస్ “ షోరూం ప్రారంభం సందర్భంగా ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారిని కలిసి షోరూం ప్రారంభోత్సావానికి ఆహ్వానించినా లలిత జువెలరీస్ ఎండీ …