లోక్ సభ స్పీకర్లలో మరచిపోలేని వ్యక్తి సోమనాథ్ చటర్జీ గారు

లోక్ సభ స్పీకర్లలో మరచిపోలేని వ్యక్తి సోమనాథ్ చటర్జీ గారు

లోక్ సభ స్పీకర్లలో మరచిపోలేని వ్యక్తి సోమనాథ్ చటర్జీ గారు. ఆయన నైపుణ్యతతో, చాతుర్యంతో సభను నడిపించిన పద్ధతి చిరస్మరనీయం. వారి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ..