వీరనారి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి వర్ధంతి

వీరనారి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి వర్ధంతి

వీరనారి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి వర్ధంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ..