కర్నూల్ “ధర్మ పోరాట “ సభ

కర్నూల్ “ధర్మ పోరాట “ సభ

కర్నూల్ : “ధర్మ పోరాట “ సభలో పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.