కొవ్వూరు లో తెలుగు దేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం ఆదేశానుసారం

కొవ్వూరు లో తెలుగు దేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం ఆదేశానుసారం

కొవ్వూరు లో తెలుగు దేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం ఆదేశానుసారం
కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా “ప్రతేక్య హోదా కోసం “ ఆరికిరేవులు గ్రామంలో సైకిల్ యాత్ర చేస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు ,రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ కే.స్ జవహర్ గారు మరియు పార్టీ నాయకులు ….