కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ ను వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ ఉప రాష్ర్టపతి శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారికి వినతిపత్రం

కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ ను వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ ఉప రాష్ర్టపతి శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారికి వినతిపత్రం

ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టంలోని హమీలను నేరవేర్చి ,కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ ను వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ ఉప రాష్ర్టపతి శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారికి వినతిపత్రం సమర్పించడం జరిగింది.