హోలీ శుభాకాంక్షలు

హోలీ శుభాకాంక్షలు

రంగుల పండుగ హోలీ ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో సంతోషాలు, సంబరాలు నింపాలని కోరుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రజలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నా తెలుగు వారందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు ….