అందరికి ఆరోగ్యం మన పార్టీ ఆశయం

అందరికి ఆరోగ్యం మన పార్టీ ఆశయం

అందరికి ఆరోగ్యం మన పార్టీ ఆశయం.