గోపాలపురం నియోజకవర్గం ద్వారకాతిరుమల మండలం పంగిడిగూడెం గ్రామంలో “ గ్రామదర్శిని – గ్రామా వికాసం “ కార్యక్రమం

గోపాలపురం నియోజకవర్గం ద్వారకాతిరుమల మండలం పంగిడిగూడెం గ్రామంలో “ గ్రామదర్శిని – గ్రామా వికాసం “ కార్యక్రమం

గోపాలపురం నియోజకవర్గం ద్వారకాతిరుమల మండలం పంగిడిగూడెం గ్రామంలో “ గ్రామదర్శిని – గ్రామా వికాసం “ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న
ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు, ఎం.ఎల్.ఏ శ్రీ ముప్పిడి వెంకటేశ్వర రావు గారు మరియు మండల తెలుగు దేశం పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.