తిమ్మాపురం గ్రామంలో “ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి “ గుడి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న

తిమ్మాపురం గ్రామంలో “ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి “ గుడి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న

గోపాలపురం నియోజకవర్గం : తిమ్మాపురం గ్రామంలో “ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి “ గుడి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు .