వర్షప్రభావంతో ముంపునకు గురైన పల్లపు ప్రాంతాలు మరియు పంటపొలాలను పరిశీలిస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు

వర్షప్రభావంతో ముంపునకు గురైన పల్లపు ప్రాంతాలు మరియు పంటపొలాలను పరిశీలిస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు

గోపాలపురం : దేవరపల్లి మండలం తఙహ్యంపూడి గ్రామంలో వర్షప్రభావంతో ముంపునకు గురైన పల్లపు ప్రాంతాలు మరియు పంటపొలాలను పరిశీలిస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు, ఎం.ఎల్.ఏ శ్రీ ముప్పిడి వెంకటేశ్వరరావు గారు.