కొవ్వురూ లో మొదలయిన ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం.

కొవ్వురూ లో మొదలయిన ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం.