ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ప్రజాస్వామ్యం పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ మొండి వైఖరిని నిరసిస్తూ

ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ప్రజాస్వామ్యం పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ మొండి వైఖరిని నిరసిస్తూ

ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ప్రజాస్వామ్యం పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ మొండి వైఖరిని నిరసిస్తూ పార్లమెంట్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన హమీల నెరవేర్చాలని ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఎం.పీ లు.