రెండున్నర లక్షల మందికి ఉపాధి

రెండున్నర లక్షల మందికి ఉపాధి

రెండున్నర లక్షల మందికి ఉపాధిని అందించబోతుంది మన ప్రభుత్వం.