ఏలూరు ఏం.పీ శ్రీ మాగంటి బాబు గారిని పరామర్శించి

ఏలూరు ఏం.పీ శ్రీ మాగంటి బాబు గారిని పరామర్శించి

విజయవాడ : ఏలూరు ఏం.పీ శ్రీ మాగంటి బాబు గారిని పరామర్శించి, అయన అరోగ్య పరిస్థితి అడిగి తెలుసుకుంటున్న రాజమండ్రి పార్లమెంట్ సభ్యులు
శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారు మరియు రాజ్యసభ సభ్యులు శ్రీ కె.రవింద్ర కూమార్ గారు..