మన రాష్ట్రంలో నూరు శాతం అక్షరాస్యతను నింపుధాం.

మన రాష్ట్రంలో నూరు శాతం అక్షరాస్యతను నింపుధాం.

బాలలందరినీ బడికి పంపుదాం మన రాష్ట్రంలో నూరు శాతం అక్షరాస్యతను నింపుధాం.