డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ ను ప్రారంభించిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారు

డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ ను ప్రారంభించిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారు

అనపర్తి నియోజకవర్గం మర్రిపూడిలో హైస్కూల్లో డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ ను ప్రారంభించిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారు ,ఎం.ఎల్.ఏ
శ్రీ నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గారు ,తెలుగు దేశం పార్టీ మండల నాయకులు మరియు మర్రిపూడి పార్టీ నాయకులు.