విజయనగరం లో జరిగిన ధర్మ పోరాట సభ

విజయనగరం లో జరిగిన ధర్మ పోరాట సభ

విజయనగరం లో జరిగిన ధర్మ పోరాట సభలో పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.