ధర్మ పోరాటం “ చేస్తున్న తెలుగు దేశం పార్టీ ఎం.పీ లు.

ధర్మ పోరాటం “ చేస్తున్న తెలుగు దేశం పార్టీ ఎం.పీ లు.

న్యూఢిల్లీ: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విభజన హక్కులకై పార్లమెంట్ ఆవరణలో “ధర్మ పోరాటం “ చేస్తున్న తెలుగు దేశం పార్టీ ఎం.పీ లు.