పార్లమెంట్ గాంధీ విగ్రహం వద్ద “ధర్మ పోరాటం “

పార్లమెంట్ గాంధీ విగ్రహం వద్ద “ధర్మ పోరాటం “

న్యూఢిల్లీ:పార్లమెంట్ గాంధీ విగ్రహం వద్ద “ధర్మ పోరాటం “ కొనసాగిస్తున్న తెలుగు దేశం పార్టీ ఎం.పీలు.