“ధర్మ పోరాటం “ కొనసాగుతుంది.

“ధర్మ పోరాటం “ కొనసాగుతుంది.

న్యూఢిల్లీ:ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన హక్కుల అమలు కోరుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం పై మా “ధర్మ పోరాటం “ కొనసాగుతుంది.