జన్మ దినాన జన్మనిచ్చిన భూమి కోసం ధర్మ పోరాట దీక్ష

జన్మ దినాన జన్మనిచ్చిన భూమి కోసం ధర్మ పోరాట దీక్ష

జన్మ దినాన జన్మనిచ్చిన భూమి కోసం ధర్మ పోరాట దీక్ష చేస్తున్న మన నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దీక్షకు మద్దతుగా మేము సైతం.
మరి మీరు?