ఆంధ్రుల ధర్మ పోరాట దీక్షకి మద్దతు తెలిపిన మాజి కేంద్ర మంత్రి శ్రీ యస్వంత్ సిన్హా గారు

ఆంధ్రుల ధర్మ పోరాట దీక్షకి మద్దతు తెలిపిన మాజి కేంద్ర మంత్రి శ్రీ యస్వంత్ సిన్హా గారు

ఆంధ్రుల ధర్మ పోరాట దీక్షకి మద్దతు తెలిపిన మాజి కేంద్ర మంత్రి శ్రీ యస్వంత్ సిన్హా గారు మరియు శ్రీ శత్రుఘ్నసిన్హా గార్లతో రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు .