“ప్రత్యేక హోదా కోసం “ సైకిల్ యాత్ర

“ప్రత్యేక హోదా కోసం “ సైకిల్ యాత్ర

రాష్ట్ర తెలుగు దేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం ఆదేశానుసారం కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా “ప్రత్యేక హోదా  కోసం “ సైకిల్ యాత్ర చేస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు మరియు పార్టీ నాయకులు ….