రూ 2 లక్షలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను అందచేసిన  ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు.

రూ 2 లక్షలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను అందచేసిన  ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు.

రాజమహేంద్రవరం: కొత్తపల్లి వెంకటలక్ష్మి ( కాతేరు వాస్తవ్యులు ) మరియు గారపాటి విజయలక్ష్మి (రాజమండ్రి వాస్తవ్యులు) లకు రూ 2 లక్షలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను అందచేసిన
ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు.