“శిశు సంక్షేమ శాఖ బాల సదనం “లో చిన్నారులకు ఉచిత మందులు మరియు దుప్పట్లు పంపిణి చేసిన ఎంపీ

“శిశు సంక్షేమ శాఖ బాల సదనం “లో చిన్నారులకు ఉచిత మందులు మరియు దుప్పట్లు పంపిణి చేసిన ఎంపీ

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం “శిశు సంక్షేమ శాఖ బాల సదనం “ లో చిన్నారులకు ఉచిత మందులు మరియు దుప్పట్లు పంపిణి చేసిన ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు .