ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ అనిల్ చంద్ర పూనెత్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు

ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ అనిల్ చంద్ర పూనెత్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు

అమరావతి : ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ అనిల్ చంద్ర పూనెత్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు , గోపాలపురం ఎం.ఎల్.ఏ శ్రీ ముప్పిడి వెంకటేశ్వర రావు గారు..