చెన్నై సెంట్రల్ ఎంపీ(తమిళనాడు) శ్రీ రామచంద్రన్ గారికి ఎయిర్ పోర్ట్ లో స్వాగతం పలికిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు

చెన్నై సెంట్రల్ ఎంపీ(తమిళనాడు) శ్రీ రామచంద్రన్ గారికి ఎయిర్ పోర్ట్ లో స్వాగతం పలికిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు

రాజమహేంద్రవరం విచ్చేసిన చెన్నై సెంట్రల్ ఎంపీ(తమిళనాడు)
శ్రీ రామచంద్రన్ గారికి ఎయిర్ పోర్ట్ లో స్వాగతం పలికిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.