కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రోవిడెంట్ ఫండ్ రీజనల్ కార్యాలయం (E .P .F ఆఫీస్ ) ని కేంద్ర మంత్రి శ్రీ సంతోష్ కుమార్ గంగ్వార్ గారితో కలిసి ప్రారంభించిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రోవిడెంట్ ఫండ్ రీజనల్ కార్యాలయం (E .P .F ఆఫీస్ ) ని కేంద్ర మంత్రి శ్రీ సంతోష్ కుమార్ గంగ్వార్ గారితో కలిసి ప్రారంభించిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.
ఇటీవల రాజమహేంద్రవరం లో స్థానిక జె.ఎన్ రోడ్ లో ఏర్పాటు చేసిన “chat patar ” షాప్ ని ప్రారంభించిన ఎం పి శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు మరియు మేయర్ శ్రీమతి పంతం రజనీశేష సాయి గారు.

ఇటీవల రాజమహేంద్రవరం లో స్థానిక జె.ఎన్ రోడ్ లో ఏర్పాటు చేసిన “chat patar ” షాప్ ని ప్రారంభించిన ఎం పి శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు మరియు మేయర్ శ్రీమతి పంతం రజనీశేష సాయి గారు.